APPLERYD SKOG & LAMM


FÅR • HÖNS • SKOG


Appleryd med anor från 1500-talet är hemgården och har successivt utökats med åren. Gården ligger norr om Nybro i ett typiskt småländskt, småbrutet odlingslandskap. Basen i vår verksamhet är skogsbruket där Håkan som utbildad jägmästare har huvudansvaret. Målet är att bedriva skogsbruket på ett hållbart sätt där vi försöker öka artmångfalden i skogen genom t ex plantera mera tall och löv, gynna nyckelbiotoper, behålla gamla skogsodlingar m m. Vårt skogsbruk är miljöcertifierat. De senare åren har vi utvidgat verksamheten med en fårbesättning bestående av främst Jämtlandsfår samt en bigård och höns. Här har Sonja huvudansvaret och fokus ligger på utveckling av bra ullkvalitet och djurens välmående. Vi tar tillvara all ull, kött och skinn. I vår strävan att förvalta marken vi äger på ett hållbart sätt, hjälper fåren oss att återskapa och bevara gamla hagmarker och tillsammans med bina gynnar de den biologiska mångfalden och artrikedomen på våra marker. På våra ängar växer många sällsynta arter (svinrot, blåsuga, knägräs, ärenpris, smultron, åkervädd, vårbrodd, gulmåra och slåttergubbe) som inte längre finns i det moderna jordbrukslandskapet.


Nyckelorden för oss är miljövänligt, hållbart och småskaligt med krav på bra kvalité i våra produkter.


Förutom våra fyrbenta hjälpredor så finns våra tre döttrar med i företaget som hjälper oss med det de är duktiga på: Freija är bollplank i allt som har med lagar och avtal att göra, Hedwig vår tekniska och digitala support och Ophelia som medicinsk backup för djuromsorgen samt i konstnärliga spörsmål. 

VAD VI GÖR


Vi säljer skogsprodukter, får, ull, garn, skinn, kött och honung.


Vår verksamhet bedriver vi småskalig, med fokus på hållbarhet och miljöhänsyn: vi förvaltar den marken vi äger för generationerna efter oss.

FÅR


Vår fårbesättning består huvudsakligen av Jämtlandsfår, en fårras med finfibrig ull och lämplig för att kunna producera kroppsnära plagg. Jämtlandsfåret är en korsning mellan Sveafåret som är vanlig i Jämtland och importerade merinobaggar av rasen Dansk Merino. Dansk Merino har sitt ursprung i rasen Cormo från Tasmanien. Utöver Jämtarna så har vi även några korsningsfår - främst korsningar Gotland och Finull. Syftet är att få fram större variation i färg, fiberlängd och lyster samt en bredare genetisk bas.


Våra får betar utomhus året runt och hjälper oss att hålla våra betes- och hagmarker öppna. Lamningen sker oftast i mars, sedan får lammen gå med sina mammor fram mot sommaren tills de blir könsmogna och behöver delas upp i olika grupper. En del av lammen säljs som livdjur, de flesta slaktas under höst/vintern och några finns kvar till vårkanten. Fåren klipps två gånger om året, en gång några veckor innan lamningen, andra gången på hösten. Matsedeln för våra får består under betessäsongen av t ex gräs, örter, löv, under vintern får de hö med en doft av sommar. Under dräktigheten behöver tackorna mera energi i fodret som vi tillgodoser genom spannmål, bönor och sockerbetor.


Vår besättning är med i Länsstyrelsens Extra djuromsorg för får, Maedi-Visna-programmet och vi utför kontinuerliga klövkontroller. Våra stängsel byggs med EU-bidrag för att kunna göra dem rovsdjurssäkra.

FÅRPRODUKTER


Förutom att vi säljer livdjur till andra besättningar så  känner vi ett ansvar att ta tillvara på allt som djuren ger oss: vi säljer ullen eller skickar det till vidareförädling (t ex spinning), lämnar skinnen till beredning samt säljer lamm- och fårkött alt anlitar lokala mathantverkare för bl a korvtillverkning eller rökning. För att undvika långa transporter och minskar stressen för djuren, anlitar vi ett godkänt gårdsslakteri, Desemåla gård, som ligger bara några kilometer från Appleryd. Där känner vi oss trygga att djuren blir väl omhändertagna och slaktade på ett godkänt sätt samt att vi själva kan transportera lammen dit. Köttet säljer vi som lammlådor, styckdetaljer eller vidareförädlat som korv, salami samt rökt kött. Vi finns med på olika Rekoringar i närområdet.


Även skinnberedningen sker i närheten: på Flygsfors Garveri. Frank bereder skinnen yrkeskunnig så att de blir både ändamålsenliga och vackra. Vi har både lamm- och fårskinn med olika fiberlängder (matt- päls- eller plädskinn)  samt runda sittdynor i olika färger. Genom sin täta underull har våra skinn en mjukhet och bärighet som gör de extra lämpliga som babyskinn.

 

Råullen säljs som den är till hantverkare eller till uppköpare inom klädtillverkningen. En stor del av ullen bereds till kardad ull eller till färdig garn. Tyvärr finns inga spinnerier i närområdet, men garnet vi säljer är till 100% från våra egna djur och processad i Sverige.

BI


Vår bigård är i liten omfattning främst för pollineringens skull och för att ge oss honung – till familjen och till försäljning. Eftersom vi brukar våra marker mer som slåtterängar än som gräsproduktionsyta så finns det en stor mångfald av blommor och örter på våra marker som vi värnar om. Det speglar sig i smaken i vår honung som brukar vara väldig uppskattad och efterfrågad pga av sin nyanserade smakrikedom. Olika nektarsorter ger olika honungssmaker varför vi slungar flera gånger under säsongen. Detta ger oss vår försommar-, sommar- och sensommarhonung. Har vi bivax över kan vi erbjuda bivaxprodukter så som ljus, bivaxdukar eller bivax som det är.


Till Varroa-bekämpning (ett vanligt bi-kvalster som kan förstöra hela bisamhället) använder vi oss enbart av naturliga syror såsom exempelvis oxalsyra el myrsyra som appliceras på hösten, när honungen är avslungad och kuporna yngelfria.

HÖNS


I hönsgården har vi olika sorters hönor av kultur- eller lantraser. Urvalskriterierna var färgmångfald i äggkorgen, robusta och sunda raser samt ett flitigt värpande. Äggen äter vi själva och hönsbajset går till trädgårdslandet. Hönorna och tupparna får röra sig fritt ute om än inhägnade efter att ha blivit av med favorithönan Brunhilde som togs av duvhöken. De äter det de hittar i det fria samt tillskott från oss i form av spannmål, matrester och annat gott från trädgårdslandet.JORD- OCH SKOGSBRUK


Vi vill öka den biologiska mångfalden – såväl i skogen som i det öppna landskapet. Våra skogsmarker består till hälften av mager tallmark och till hälften av bördigare skogsmarker med f f a gran. Skogsbruk kräver långsiktig planering där våra åtgärder idag påverkar nästa generation skogsförvaltare. Där markbördigheten tillåter det gynnar vi tall framför gran och löv på grandominerade bestånd. Vi tar hänsyn till kulturhistoriska lämningar som det finns gott om i våra trakter och försöker att bevara gamla skogsåkrar som finns insprängda i skogsmiljön. Där är tanken att få hjälp av fåren i takt med att vi hängnar in mer och mer. Både för att hålla fåren på plats med också som skydd mot vildsvin och rovdjur. Vårt skogsbruk är miljöcertifierat enligt EU- normer.

 

I gränstrakten mellan skog och äng finns det gott om hag- och betesmark som vi försöker att bevara och återskapa där det har växt igen. Även här har vi god hjälp av våra får och bin. Ängarna sköts extensivt dvs vi slår sent för att blommorna ska kunna föröka sig och för att vi ska få en stor variation i floran och därmed gynna många insekter. Eftersom vi inte använder konstgödsel eller kemiska medel i vår verksamhet blir skördarna mindre men markerna artrika.